• Професионална компетентност
 • Стриктно опазване на поверителността на документите
 • Неизчерпаемо и неподправено желание да уча
 • Целеви текст, който звучи така, сякаш е бил написан в оригинал на български
 • Тон и стил на целевия текст, които отговарят на изходящия текст
 • Двойно и тройно редактиране на текстовете преди предаването им
 • Задълбочено познаване на българския език (вкл. граматика, правопис, синтаксис, пунктуация), културата и манталитета на българите
 • Управление на терминологични бази данни за редовни клиенти
 • Използване на програми за компютърно-подпомаган превод (преводачески софтуер)*
 • Постоянно професионално развитие
 • Ясна комуникация
 • Индивидуални оферти, изготвени за всеки отделен проект
 • Спазване на крайните срокове
 • Въпроси, ако нещо не е ясно
 • Бележки по отношение на изходящия текст, ако открия грешки в него

* Програмите за компютърно-подпомаган превод се използват от професионални преводачи. Да не се бъркат с инструментите за машинен превод като Google Translate.

Pic 34